Semestrálna práca, ktorá zaručí úspech

Semestrálna práca podľa zadania

V súčasnosti semestrálna práca predstavuje rozsiahlejšiu seminárnu prácu. Zvyčajný rozsah semestrálnych prác je viac, ako 10 normostrán (normostrana je 1800 znakov vrátane medzier alebo 250 slov). Semestrálnou prácou má študent preukázať svoje schopnosti vyhľadávať teoretické informácie, a následne priniesť svoj vlastný názor na riešenú tému. Semestrálne práce sa píšu na stredných alebo vysokých školách. Nie je to však vždy podmienkou na získanie hodnotenia z daného predmetu. Pri písaní semestrálnej práce je potrebné si tému najprv pozorne prečítať a jednotlivé slová použiť pri následnom spracovávaní. My si uvedieme vzor semestrálnej práce na tému Profesijná etika. Každá semestrálna práca má teoretickú časť.

Písanie semestrálnych prác

Semestrálna práca v modernej dobe
Písanie semestrálnej práce pod tlakom

V niektorých prípadoch môžu učitelia vyžadovať praktickú časť alebo uvedenie výskumov na danú tému. Semestrálna práca sa dá vypracovať za niekoľko hodín, prípadne do 3 dní, ak je dostupná potrebná literatúra. V žiadnom prípade sa v semestrálnych prácach nepoužívajú zdroje ako: referaty.sk, wikipedia.sk, nechodimnaprednasky.sk a pod. Tieto zdroje nie sú považované za vierohodné a určite ich nemožno použiť na školské účely. Semestrálna práca by mala byť písaná v množnom čísle prvej osoby. V niektorých prípadoch môžu školitelia požadovať písanie semestrálnej práce v jednotnom čísle prvej osoby.

Semestrálna práca vzor

Uvedieme si vzor semestrálnej práce, teda ako je potrebné parafrázovať a citovať z knižných zdrojov. Písanie semestrálnych prác nie je zložité z pohľadu spracovania, ale dôležité je správne uvádzať použitú literatúru. Najprv si uvedieme príklad na parafrázu:

Etikа z pоhľаdu vednej disciplíny zа člоvekа rоzhоdоvаť nemôže, ibа má mоžnоsť mu ukázаť správаnie, ktоré je spоlоčensky uznávаné. Kаždé rоzhоdnutie všаk závisí оd jednоtlivcа, оd jehо slоbоdnej vоľby. Kаtegórie etiky оznаčujeme zа fоrmu pоznаniа mоrálky а mоrálnych zásаd. Predstаvujú význаmný fаktоr pri tvоrení mrаvnéhо vedоmí ľudí. (Fоbelоvá, 2005) V semestrálnej práci sa cituje rovnako, ako v bakalárskych alebo diplomových prácach, teda uvedieme autora, rok a stranu, z ktorej sme túto citáciu použili:

„Profesia a ľudia v nej, historicky aj dnes, napriek mnohým problémovým či negatívnym úskaliam, sú zodpovední aj za pozitívne hodnoty, ktoré so sebou profesia prináša v službe iným, v akte pomoci, obety, empatie či prosociálnosti.” (Malankievičová, 2008, s. 8)

Vzor semestrálnej práce sme zamerali na tému Profesijnej etiky, teda sme si uviedli príklady na vysvetlenie etiky a profesie pomocou citácie a parafrázy.

Author: Admin